BeeTagg Credit Dükkaný
BeeTagg Credits nedir ve nasýl kullanýlýr.
beetagg.com üzerinde bulacaðýnýz geliþmiþ ürünler ve servislerden bazýlarý ücretlidir.
Bunlardan yararlanmak için BeeTagg Credits satýn almalýsýnýz. Ýnternetin en popüler ve güvenilir ödeme hizmetlerinden bir tanesi olan PayPal ile bu ürün ve servisleri satýn alabilirsiniz.
PayPal birçok kredi kartý çeþidini ve para birimini kabul eder.
Ödemenizi baþarýyla gerçekleþtirdiðiniz anda credit yüklemeniz takým hesabýnýza(iþlem sýrasýnda seçmiþ olduðunuza) aktarýlýr ve kullanýma açýlýr.
BeeTagg Credits hakkýnda daha fazla bilgi:
  • BeeTagg Credits sunmuþ olduðumuz tüm ürün ve servisler için kullanýlabilir.
  • Ödemeler PayPal aracýlýðýyla gerçekleþtirilir. PayPal, Visa, American Express ya da MasterCard ile ödemelerinizi gerçekleþtirebilirsiniz.
  • Kullanýcýlarýmýzýn kredi kartý bilgilerini sunucularýmýzda tutmuyoruz.
  • BeeTagg Credits Saðlayýcýlarýnýzdan bir tanesine tanýmlanýr (iþlem sýrasýnda seçmiþ olduðunuza). Credits baþka bir takým hesabýna aktarýlamaz.
  • BeeTagg Credits kullaným süresi sýnýrsýzdýr.
©2005-2018 connvision Ltd - Contact - Privacy - hizmet şartları
German - English - DutchDutch is currently in Beta. Help us to improve! - RussianRussian is currently in Beta. Help us to improve! - TurkishTurkish is currently in Beta. Help us to improve!